و در نهایت نیاز است تا تکنیک های گفتگو با زن ها آموخته شود.

یاد گرفتن این تکنیک ها باعث میشود که در شرایط مختلف بدانید

چگونه به حرف های زنان پاسخ دهید.

که همه این ها باعث جذب غریزی زن میشود.