در مرحله دوم باید پایه شخصیتی که دخترها را مجذوب میکند ساخته شود.

پایه ای که وقتی ساخته میشود جذب یک دختر به صورت خودکار اتفاق میفتد.

و دخترها به صورت غریزی و ناخوداگاه به آن مرد تمایل نشان میدهند.