هر مرد یا پسری در مرحله اول نیاز است که اشتباهات خود را اصلاح کند.

اشتباهاتی که بخاطر عدم آموزش به وفور در مردها و پسرها دیده میشود.

و این اشتباهات که ۹۵درصد پسرها مرتکب میشوند باعث میشود دخترها تمایلی به آنها نشان ندهند.